Obowiązuje od 02.12.2023

Usługa oferowana na platformie internetowej dostępnej pod domeną www.medby.pl dedykowana jest dla podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie placówek medycznych, przychodni specjalistycznych, domów opieki, szpitali prywatnych oraz klinik medycyny estetycznej. Medby łączy bezpośrednio placówki medyczne z producentami, oferując jak najkorzystniejsze ceny przy zachowaniu wysokich standardów obsługi.

I. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Ceny – ceny podane na Platformie Medby są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Produkt w Zamówieniu. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy oraz dodatkowych opłat, które zależą od sposobu realizacji Zamówienia i wybranej opcji płatności. 
 2. Członkostwo – jedna z czterech dostępnych dla Klientów funkcjonalności Platformy Medby. Cenę za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Platformy Medby dla Klientów, a także inne istotne informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://medby.pl/cennik/.
 3. Formularz zgłoszenia – formularz umożliwiający rejestrację Użytkownika, zawierający pola do wypełnienia danymi Użytkownika zlokalizowany na Platformie Medby.
 4. Gość – osoba fizyczna korzystająca z Platformy Medby nieposiadająca Konta lub niezalogowana do niego.
 5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych lub cyfrowych – wybranych przez Użytkownika podczas zakładania konta na www.medby.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. 
 6. Kategoria – kategoria tematyczna, do której przypisana jest Oferta, która może się dzielić na powiązane tematycznie podkategorie.
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędąca Konsumentem dokonująca po zalogowaniu na Konto na Platformie Medby czynności związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności poprzez zakup Produktów w ramach Transakcji, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy Medby, na warunkach określonych w  niniejszym Regulaminie.
 8. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 9. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności na Platformie Medby, w tym panel, uruchomiony na jego rzecz przez Operatora za pośrednictwem którego może on zarządzać swoimi danymi oraz korzystać z Usługi. Dla uniknięcia wątpliwości, osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego nie jest uprawniona do założenia Konta, chyba, że jest osobą umocowaną przez podmiot dokonujący czynności na Platformie Medby związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Użytkownika na Platformie Medby.
 11. Oferta – propozycja sprzedaży Produktów, w tym wyrobów medycznych lub świadczenia usług sporządzona przez Sprzedawcę i opublikowana na Platformie Medby.
 12. Okres członkowski – okres na jaki została zawarta Umowa.
 13. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Użytkowników na Platformie Medby tj:
  Stripe Payments Europe Limited
  1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin,
  D02 H210, Ireland
  https://stripe.com/en-pl 
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca świadczenia Usług w ramach Platformy Medby, zawarta między Użytkownikiem a Operatorem w drodze akceptacji Regulaminu i na warunkach w nim zawartych.
 15. Umowa o Współpracy – odrębna Umowa agencyjna lub inna umowa zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedawcą regulująca zasady współpracy.
 16. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora w postaci udostępniania platformy on-line www.platforma.medby.pl.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową korzystająca z Usług w tym Platformy Medby po zalogowaniu na Konto w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności Klient lub Sprzedawca.
 18. Platforma Medby – prowadzona przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie, platforma on-line, dostępna w domenie www.platforma.medby.pl.
 19. Płatności on-line – usługa płatnicza świadczona przez Operatora Płatności, umożliwiająca Klientom dokonywanie płatności za Produkty w ramach Platformy Medby oraz ewidencjonowanie środków pieniężnych pochodzących z tych płatności w systemie rozliczeniowym prowadzonym przez Operatora Płatności na rzecz Sprzedawców.
 20. Polityka prywatności i pliki Cookies – jest dostępna pod linkiem https://medby.pl/polityka-prywatnosci stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz https://medby.pl/polityka-plikow-cookies/ stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 21. Produkt – usługa lub produkt znajdujący się w Ofercie Sprzedawcy, który Klient może nabyć na Platformie Medby. 
 22. Regulamin – stanowi niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
 23. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
 24. Spółka (Operator)MEDBY spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037527, NIP: 946-27-28-634, REGON: 525369196.
 25. Spam – należy przez to rozumieć niezamówione lub niechciane wiadomości elektroniczne otrzymywane przez Użytkowników.
 26. Sprzedawca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oferująca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej Produkty za pośrednictwem Platformy Medby po zalogowaniu na Konto i która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora w ramach tej platformy.
 27. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
 28. Transakcja – każda umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem platformy Medby dotycząca Produktu. 
 29. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 30. Zamówienie –  oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji, określające istotne jaj warunki jak rodzaj, liczba i cena Produktu.
 31. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto na Platformie.
 32. Złośliwe oprogramowanie – należy przez to rozumieć niepożądane przez Operatora oprogramowanie, w szczególności którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu teleinformatycznego lub treści danych w nim zawartych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma Medby jest prowadzona przez spółkę MEDBY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037527, NIP: 946-27-28-634, REGON: 525369196.
 2. Spółka świadczy Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami określa zasady korzystania z Platformy Medby. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej. 
 4. Spółka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego (środowiska cyfrowego), którym posługuje się Użytkownik, a także wykona inne obowiązki informacyjne wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies oraz do stosowania się do zasad w nich określonych. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych przez Spółkę związanych z Platformą Medby.
 6. Akceptacja treści niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, z tym zastrzeżeniem, że jego akceptacja stanowi warunek korzystania z Usługi. Rozpoczęcie korzystania z Usługi (Platformy Medby) jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu.
 7. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Platformy Medby na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do podawania Spółce danych aktualnych, kompletnych, prawdziwych, rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dane umieszczane na Platformie Medby przez Użytkowników nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników w tym Klientów.
 9. Spółka nie jest stroną Transakcji w tym umów zawieranych pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą lub Operatorem Płatności, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie takiej umowy dotyczącej danego Produktu przez Klienta lub Sprzedawcę. 
 10. Operator nie jest autorem Ofert zamieszczanych na Platformie Medby. W ramach Platformy Medby Sprzedawca zamieszcza informacje o oferowanych przez niego Produktach. Aby uniknąć wątpliwości, informacje te stanowią wiążące oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktu i potwierdzenie jego nabycia poprzez skorzystanie z opcji [Kupuję i płacę] stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczącej tego Produktu na warunkach określonych w Ofercie i przepisach obowiązującego prawa.
 11. Kolejność prezentacji wyników w zakresie Ofert Sprzedawców w danej Kategorii następuje w kolejności losowej i jest uzależniona od wybranych przez Użytkownika kryteriów wyszukiwania. 
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Usługi na Platformie Medby, w szczególności za ich aktualność, kompletność, prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktycznym lub obowiązującymi przepisami prawa, a także za ich przydatność dla Użytkowników.
 13. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrzne podmioty na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Spółka nie jest stroną. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usługi płatności realizowane przez zewnętrzne podmioty.
 14. Sprzedawca jest odpowiedzialny za odpowiednią kwalifikację prawną Produktów i spełnienie odpowiednich wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa dla danej kategorii Produktów dostępnych na Platformie Medby oraz za przekazanie wszelkich informacji w tym zakresie Operatorowi oraz Klientowi.
 15. Użytkownikami Platformy Medby posiadającymi Konto mogą być wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące czynności w ramach Usług (Platformy Medby) bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W trakcie Rejestracji w celu utworzenia Konta każdy przyszły Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie.
 16. Zakazuje się korzystanie z Usług w sposób:
  1. naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. naruszający obowiązujące przepisy prawa;
  3. sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
  4. naruszający w jakimkolwiek zakresie dobra, w tym dobra osobiste osób trzecich lub Spółki;
   a także podejmowania działań przez Użytkownika na szkodę Operatora lub innych Użytkowników.
 17. W ramach Platformy Medby możliwe jest:
  1. przeglądanie zawartości Platformy Medby;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności, które świadczone są na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. odpłata publikacja Ofert.
 18. Przeglądanie Ofert dotyczących Produktów znajdujących się na Platformie Medby jest dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu na Konto i wykupieniu subskrypcji na zasadach określonych w https://medby.pl/cennik/.  
 19. Publikowanie lub przesyłanie treści na Platformie Medby odbywa się w szczególności w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu tej platformy, zaś Operator co do zasady nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Medby. Operator zastrzega sobie możliwość edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Oferty.
 20. Zakazana jest sprzedaż  produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 prawo farmaceutyczne, z wykorzystaniem Platformy Medby lub innych produktów co do których istnieją ograniczenia w obrocie lub co do których Operator zobowiązany był do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń lub dokonania wpisów w odpowiednich rejestrach, z wyłączeniem możliwości sprzedaży wyrobów medycznych.
 21. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie Medby treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach prawem dozwolonych.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA z Usług (Platformy Medby)

 1. W celu zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z Usług (Platformy Medby), w tym Kompatybilności, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych (środowiska cyfrowego):
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet o prędkości min 5 mb/s
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Firefox, Opera,  Edge, Internet Explorer
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań aby świadczenie Usług drogą elektroniczną odbywało się w sposób bezpieczny. Spółka stosuje mechanizmy zabezpieczające podczas korzystania przez Użytkownika z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie ochrony:
  1. Danych osobowych przekazywanych, gromadzonych i usuwanych w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika;
  2. danych udostępnianych w ramach świadczonych Usług.
 3. Zakazuje się podejmowania przez Użytkownika działań uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe działanie Usługi, w szczególności zakazuje się stosowania Złośliwego oprogramowania, wykorzystania Usług w celu rozsyłania Spamu lub zakłócania pracy innych usług, podejmowania działań w celu przełamania zabezpieczeń Spółki lub Platformy Medby, oraz innych mechanizmów umożliwiających dostęp niezgodny z intencją Spółki lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury lub oprogramowania Spółki lub Użytkowników.
 4. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że znane mu są ryzyka oraz niebezpieczeństwa związane z utratą bądź ujawnieniem danych w związku z korzystaniem z sieci Internet. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych w celu minimalizacji wskazanego powyżej niebezpieczeństwa, w szczególności poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz zachowanie w poufności swoich danych.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że dane ujawnione w Usłudze (Platformie Medby) są niezgodne ze stanem faktycznym lub pochodzą od osoby nieuprawnionej, a także w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do danych lub utraty danych lub domniemania takiego zdarzenia, Użytkownik zobowiązany jest jak najszybciej poinformować o zdarzeniu Spółkę.
 6. W przypadku korzystania z funkcjonalności w szczególności umożliwiającej lokalizację na mapie w usłudze Mapy Google, Użytkownika obowiązują dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth (w tym Polityka prywatności Google) dostępne pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/ oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 7. Użytkownicy, którzy komunikują się z innymi Użytkownikami z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Medby przyjmują do wiadomości, że wiadomości takie nie są wiadomościami prywatnymi a ich treść może być zbierana przez Spółkę. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Spółka ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez Platformy Medby w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Usług. 
 8. Szczegółowe informacje w zakresie uzyskiwania dostępu i możliwości analizy treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność Platformy Medby znajduje się w Polityce Prywatności. Korespondencja dostępna jest dla Użytkownika przez okres Członkostwa. 

IV. FUNKCJONOWANIE Platformy Medby 

 1. Spółka dołoży wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Platformy Medby. 
 2. Spółka ma prawo do przerw w funkcjonowaniu Platformy Medby, w celu dokonywania w niej zmian zapewniających jej prawidłowe funkcjonowanie, a także w celu zapewnienia należytej jakości świadczonych usług lub wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Platformy Medby.
 3. Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach (20:00-7:00), w czasie których określone funkcjonalności lub Platforma Medby i Usługi świadczone przez Spółkę mogą być ograniczone lub niedostępne.
 4. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Platformy Medby w szczególności spowodowanej wystąpieniem błędu technicznego, za wystąpienie którego odpowiedzialność ponosi Spółka, w wyniku którego większość lub wszyscy Użytkownicy:
  1. nie mogą uzyskać dostępu do Platformy Medby lub
  2. podstawowe funkcje Platformy Medby są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, (jak brak możliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania Ofert),
   Spółka zobowiązuje się do usunięcia awarii technicznej w terminie nie przekraczającym 5 godzin.
 5. Okres awarii technicznej będzie liczony od pierwszego momentu jej wystąpienia lub zgłoszenia.
 6. W celu zapewnienia zgodności funkcjonowania Usługi (Platformy Medby) oraz wypełnienia obowiązujących przepisów prawa w szczególności regulujących obrót wyrobami medycznymi, działalność platform internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji lub ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkowników o przekazanie dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w Ofercie lub informacji związanych z dokonaną Transakcją w sposób wybrany przez Operatora lub wynikający z obowiązujących przepisów. W przypadku gdyby okazało się, że weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika uzyskała wynik negatywny, Operator może zawiesić lub zablokować działanie Konta w tym publikację lub możliwość przeglądania Ofert do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

V. REJESTRACJA 

 1. W odniesieniu do Klientów korzystanie z wybranej funkcjonalności Usług oferowanych przez Operatora w ramach Platformy Medby możliwe jest po zakończeniu procesu rejestracji i aktywacji Konta oraz opłaceniu wybranego przez Klienta Członkostwa. 
 2. W odniesieniu do Sprzedawców korzystanie z funkcjonalności Usług oferowanych przez Operatora w ramach Platformy Mebdy możliwe jest po zakończeniu procesu rejestracji i aktywacji Konta oraz zawarcia ze Spółką odrębnej Umowy o Współpracy, a także aktywowanie konta na platformie Operatora Płatności oraz połączenie go z Kontem.
 3. Rejestracja Użytkownika na Platformie, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza zgłoszenia dostępnego pod adresem https://platforma.medby.pl/czlonkostwo/, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne.
 4. Użytkownik zakładając Konto, wyraża wolę zawarcia z Medby Umowy, przy czym niewyrażenie przez niego woli zawarcia Umowy uniemożliwia założenie Konta oraz świadczenie przez Operatora Usług w tym uniemożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy Medby. 
 5. Konto zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania w szczególności z następujących funkcjonalności Platformy Medby:
  1. zawierania Transakcji,
  2. Rejestracji konta,
  3. Przeglądanie i wyszukiwanie produktów
  4. Składanie zamówień
  5. Raporty zamówień
  6. Dostęp do informacji o dostawcach
  7. Śledzenie zamówień
  8. Popularne produkty
  9. Wydajność dostawców
  10. Trendy zakupowe
  11. Wydatki i oszczędności
  12. Dodawanie punktów odbioru zamówień

W celu utworzenia Konta i uzyskania dostępu pełnej funkcjonalności  Platformy Medby, oprócz innych wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, konieczne jest także wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszenia, który wymaga podania takich informacji jak: 

 1. pełna nazwa i forma prawnej prowadzonej działalności oraz adres siedziby, jak również aktualny adresu do korespondencji o ile jest on inny niż adres siedziby,
 2. adres e-mail oraz hasło do logowania na Koncie, 
 3. danych kontaktowych oraz danych karty płatnicznej, 
 4. numeru NIP,
 5. nazwy lub oznaczenia przedsiębiorstwa, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i która będzie identyfikowała Użytkownika w Platformie Medby, z zastrzeżeniem iż nazwa lub oznaczenie nie mogą naruszać praw osób trzecich,
 6. imienia i nazwiska osoby zakładającej Konto w imieniu Użytkownika wraz ze wskazaniem umocowania do działania w imieniu Klienta. Osoba ta będzie osobą kontaktową Klienta we wszystkich sprawach właściwych dla Umowy oraz Zamówienia, wynikających i pozostających w związku z Umową oraz Zamówieniem, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.
 1. Po poprawnym wypełnieniu Formularza zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej wskazanej w Formularzu zgłoszenia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji Konta wraz z linkiem aktywacyjnym oraz w przypadku Klientów – informacją dotyczącą konieczności opłacenia wybranego Członkostwa – zaś w przypadku Sprzedawców z informacją o konieczności zawarcia ze Spółką Umowy o Współpracy. 
 2. W odniesieniu do Klientów  z chwilą otrzymania przez Operatora płatności oraz aktywacji Konta, pomiędzy Spółką, a Klientem zostaje zawarta Umowa na czas oznaczony 12 miesięcy. W odniesieniu do Klientów po upływie czasu oznaczonego (12 miesięcy) umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile Klient nie złoży przeciwnego oświadczenia nie później niż [7] dni przed upływem czasu oznaczonego Umowy. 
 3. W odniesieniu do Klientów, którzy wykupili Członkostwo Premium 100, w terminie do dnia 31.01.2024 roku i dokonali Płatności on-line z góry, za cały okres, Umowa zawarta jest na czas oznaczony:  25 lat, od momentu aktywowania Konta, z prawem wypowiedzenia Umowy przez Klienta z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Opłata (Płatność on-line) za Członkostwo Premium nie podlega zwrotowi ani proporcjonalnemu rozliczeniu.
 4. W odniesieniu do Sprzedawcą z chwilą zawarcia Umowy o Współpracy oraz aktywacji Konta pomiędzy Spółką a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony.
 5. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 30 Dni od otrzymania e-maila potwierdzającego Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. Korzystający może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu email dopiero po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółką.
 6. Informacja o otrzymaniu płatności zostanie wysłana przez Operatora na podany na Koncie adres e-mail niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty. 
 7. Po opłaceniu wybranego Członkostwa Klient uzyskuje niezwłocznie dostęp do Platformy Medby w zakresie wskazanym w Regulaminie i oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 8. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto na Medby. W ramach Konta mogą zostać tworzone subkonta, które Użytkownik może wykorzystywać w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku z obsługą Konta przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, z tym zastrzeżeniem, że w ramach Konta lub subkont nie może istnieć opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez Spółkę jak również nie może prowadzić to do zamieszczania Ofert powtarzających się.
 9. Użytkownik odpowiada za prawdziwość, kompletność, rzetelność oraz aktualność danych podanych w trakcie rejestracji Konta, jak również za ich późniejszą aktualizację w toku korzystania z Platformy Medby. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji podanych danych w przypadku ich zmiany. Spółka jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku naruszenia powyższego obowiązku na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. W przypadku Użytkowników w szczególności będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do utworzenia Konta w ich imieniu uprawnione są wyłącznie osoby umocowane do działania w tym zakresie.
 11. Osoba, która działa w ramach Platformy Medby w imieniu i na rzecz Użytkownika musi być należycie umocowana do dokonywania w ramach Platformy Medby wszelkich czynności na rzecz takiego Użytkownika. Spółka uprawniona jest do dokonania dodatkowej weryfikacji takiej osoby poprzez żądanie przedstawienia dokumentu potwierdzającego jej umocowanie do działania w imieniu Użytkownika pod rygorem blokady Konta do czasu dostarczenia takiego dokumentu.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego Konta w tym swojego hasła i do zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W przypadku powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępowych do Konta przez nieuprawnione osoby trzecie, Użytkownik niezwłocznie poinformuje Spółkę i miarę możliwości dokona ich niezwłocznej zmiany.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób działających w jego imieniu lub uprawnionych do jego reprezentacji lub osób obsługujących Konto jak za własne działanie lub zaniechanie. Użytkownik zobowiązuje osoby działające w jego imieniu lub uprawnione do jego reprezentacji oraz obsługujące Konto do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

VI. OPŁATY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z MEDBY

 1. Szczegółowe informacje o wysokości opłat Członkowskich oraz parametrach opłat znajdują się w zakładce [https://medby.pl/cennik/] zamieszczonej na stronie [https://medby.pl/.
 2. Użytkownik będzie informowany na Platformie Medby lub w formie korespondencji e-mail w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranych Usług. Wszystkie ceny podawane na stronie www.medby.pl są cenami netto.
 3. Płatność za Usługę dokonywana jest za pomocą systemu Operatora Płatności. 
 4. Dostępne możliwe formy płatności to: płatność kartą debetową lub kredytową Visa, Mastercard, American Express, Discover and Diners, China UnionPay, JCB, Cartes Bancaires, Interac (regulamin usług płatności znajduje się pod adresem: https://stripe.com/payment-terms/legal). W procesie realizacji płatności Operator Płatności może wymagać akceptacji jego regulaminu, podania dodatkowych danych lub wyrażenia stosownych zgód. Operator Płatności może także naliczyć odpowiednie wynagrodzenie za świadczenie usług płatności.
 5. Opłaty Członkowskie są uiszczane z góry w cyklu miesięcznym lub rocznym w zależności od wybranej opcji płatności i wybranego Członkostwa, przed rozpoczęciem świadczenia Usług przy użyciu form płatności udostępnianych przez Operatora. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu Usługi na rachunku Operatora.
 6. W przypadku opóźnienia z zapłatą lub usunięcia karty płatniczej z systemu Operatora Płatności przypisanej dla płatności Platformy Medby, Operator ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Platformy Medby. Klient jest informowany o wystąpieniu problemów z płatnością i w przypadku ich usunięcia, dostęp do funkcjonalności Platformy Medby zostanie mu przywrócony
 7. W sytuacji, gdy opłata na rzecz Operatora z wykorzystaniem usług Operatora Płatności nie dojdzie do skutku System podejmie próbę jej powtórnego przeprowadzenia automatycznie. Płatność można również ponowić logując się do Konta i przechodząc do zakładki https://platforma.medby.pl/panel/subskrypcje/
 8. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej (Operatorem Płatności) i zaakceptowania obowiązującego u takiego dostawcy regulaminu. Operator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego stosunku. Operator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę (Operatora Płatności).
 9. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z właściwym Operatorem Płatności lub innym dostawcą usług płatniczych celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. 
 10. Operator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentuje właściwymi dokumentami księgowymi świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 11. Użytkownik niezwłocznie po każdej zmianie zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Operatora odpowiednich dokumentów księgowych za świadczone Usługi.
 12. Podstawową formą udostępniania Użytkownikowi dokumentów księgowych, w szczególności Faktur VAT jest forma elektroniczna. Udostępnianie tych dokumentów następuje w ramach Konta Użytkownika lub w formie korespondencji e-mail umożliwiając ich pobranie. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją Użytkownika na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług w formacie .pdf.
 13. Operator oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz jest uprawniony do otrzymywania i wystawiania faktur oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od takiej zmiany.
 14. Operator oświadcza i zapewnia, że rachunki płatnicze wskazane na potrzeby dokonywania płatności będą skutecznie zgłoszone do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług) wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. 
 15. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania wystawionych przez Operatora dokumentów księgowych we własnym zakresie.
 16. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator niezwłocznie udostępni w [www.platforma.medby.pl] / prześle na adres e-mail Klienta fakturę VAT lub inny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dokument księgowy. 
 17. Informacja o zmianach w opłatach będzie zamieszczana pod adresem [https://medby.pl/cennik/]. Zmiana w opłatach będzie obowiązywać Klienta dopiero od następnego Okresu członkowskiego. Nie zgłoszenie sprzeciwu w ciągu 7 dni przed upływem obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony, będzie równoznaczne z akceptacją dalszego korzystania z Platformy Medby po zakończeniu Okresu Członkowskiego na czas nieoznaczony zgodnie z postanowieniami Regulaminu według opłat obowiązujących w zaktualizowanym Cenniku. 
 18. W przypadku wcześniejszego zakończenia Członkostwa w szczególności poprzez wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy lub usunięcie Konta pobrana opłata za Członkostwo za niewykorzystany okres nie będzie zwracana, zaś w odniesieniu do płatności miesięcznych Użytkownik wraz z chwilą wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy zobowiązany jest do spłaty pozostałej części z planem wybranego Członkostw od dnia któregokolwiek z tych zdarzeń.
 19. Jeżeli w przeciągu 7 dni żadna z prób dokonania opłaty się nie powiedzie, karta debetowa lub kredytowa, która została podana podczas rejestracji zostanie odłączona od systemu, a dostęp Klienta do Konta zostanie automatycznie zablokowany. 

VII. ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy założyć i aktywować Konto oraz dokonać opłaty. Opcja zakupu bez rejestracji i utworzenia Konta w tym w szczególności dla Gości jest niemożliwa.
 2. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na Platformie Medby i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Kupuję i płacę”. 
 3. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta  informację o złożonym Zamówieniu. Informacja ta nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, stanowi jedynie potwierdzenie że Sprzedawca otrzymał złożone przez Klienta Zamówienie.
 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego Zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji. 
 5. W chwili przesłania Klientowi drogą elektroniczną informacji o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji, pomiędzy stronami dochodzi do obowiązku realizacji Transakcji (zostaje zawarta odpowiednia umowa).
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za obsługę Zamówienia po realizacji Transakcji oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. W momencie przyjęcia oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Produktów, Klient wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy niezbędnych informacji w celu realizacji Transakcji.
 8. Koszt dostawy jest uwzględniony w cenie Produktu w przypadku spełnienia minimum logistycznego, chyba że wskazano inaczej.
 9. W przypadku braku dostępności Produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę i może zdecydować o dalszym postępowaniu.
 10. W celu uniknięcia wątpliwości, wyłączną odpowiedzialność za terminową i należytą realizację Zamówienia (Transakcji) ponosi Sprzedawca. Wszelkie roszczenia powstałe w związku z nienależytą realizacją przez Sprzedawcę Zamówienia (Transakcji) należy kierować bezpośrednio do Sprzedawcy. Klient ma prawo poinformować Operatora o braku realizacji lub nienależytej realizacji Transakcji.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości, Operator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i należyte spełnienie na rzecz Klienta świadczenia Sprzedawcy wynikającego z Zamówienia (Transakcji), ani też za świadczenie Klienta w względem Sprzedawcy, w szczególności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia (Transakcji) wynika z przyczyn dotyczących, którejkolwiek z tych stron stosunku prawnego.
 12. Operator na żadnym etapie realizacji Zamówienia (Transakcji) nie jest i nie będzie odpowiedzialny za Produkt, warunki przechowywania oraz  transportu Produktu. 
 13. W przypadku jakichkolwiek trudności w skontaktowaniu się ze Sprzedawcą prosimy o kontakt e-mail [biuro@medby.pl] lub formularz kontaktowy.
 14. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń bądź decyzji, a także sprawowanie obowiązkowego nadzoru i prowadzenie obowiązkowej dokumentacji związanej z Transakcją, w szczególności dotyczącej Produktu obciąża właściwą stronę tego stosunku prawnego (Sprzedawcę lub Klienta).

VIII. PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 1. Klient dokonuje płatności w wybrany przez siebie spośród określonych w Ofercie sposobów dokonywania płatności.
 2. Platforma Medby umożliwia wybranie przez Użytkowników jednej z następujących sposobów płatności:
  1. Z wykorzystaniem usług płatniczych  oferowanych przez Operatora Płatności, który zapewnia możliwość płatność kartą debetową lub kredytową Visa, Mastercard, American Express, Discover and Diners, China UnionPay, JCB, Cartes Bancaires, Interac (regulamin usług płatności znajduje się pod adresem: https://stripe.com/payment-terms/legal). W procesie realizacji płatności Operator Płatności może wymagać akceptacji jego regulaminu, podania dodatkowych danych lub wyrażenia stosownych zgód. Operator Płatności może także naliczyć odpowiednie wynagrodzenie za świadczenie usług płatności
  2. Przelewem tradycyjnym,
  3. Gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”,
   przy czym każdorazowo strony Transakcji określają dopuszczalne sposoby płatności za Produkty.
 3. Płatności za Produkty z wykorzystaniem usług płatniczych Operatora Płatności, świadczone są przez Operatora Płatności na podstawie regulaminu Operatora Płatności, którego akceptacja przez Użytkownika skutkuje zawarciem umowy bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności. 
 4. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Płatności, w związku z powyższym Operator nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za usługi płatności świadczone przez Operatora Płatności w ramach umowy zawartej z Użytkownikiem. Operator Płatności przed umożliwieniem dokonania płatności może wymagać dokonanie przez Użytkownika niezbędnych czynności zmierzających w szczególności do weryfikacji tożsamości oraz warunków dokonywania przez Operatora Płatności wypłat środków pieniężnych. Operator Płatności może także naliczać prowizję (wynagrodzenie) za swoje usługi płatności.
 5. Konto umożliwia skorzystanie przez Użytkowników z wybranych sposobów płatności. W takim przypadku Operator przekazuje Operatorowi płatności informacje lub dokumenty wymagane przez Operatora Płatności (w szczególności dokumenty umożliwiające weryfikację tożsamości Użytkownika), jak również przekazuje Użytkownikowi otrzymane od Operatora Płatności informacje w zakresie korzystania przez Użytkownika z płatności.
 6. Podstawowym sposobem płatności za Produkty w ramach Transakcji jest płatność z góry  (przed otrzymaniem Produktu) za pomocą metod płatności udostępnianych przez Operatora Płatności.
 7. Klient o ile uprzednio ustali taki sposób ze Sprzedawcą, może skorzystać z płatności przy odbiorze Produktu lub zbiorczo na koniec każdego miesiąca. Płatność przy odbiorze produktu będzie możliwa jedynie dla Klientów, którzy dokonali minimum trzech Zamówień poprzez Platformę Medby.
 8. W przypadku dokonania zamówienia Produktów dostępnych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca może zastrzec sobie prawo zażądania zaliczki. 
 9. Jeżeli Klient wybierze płatność z wykorzystaniem systemu Operatora Płatności, zostanie przekierowany do strony internetowej Operatora Płatności umożliwiającego dokonanie takiej płatności.
 10. Należność z tytułu zapłaty przez Klienta ceny Produktu może zostać wstrzymana przez Operatora Płatności, do czasu zakończenia przez Sprzedawcę procesu weryfikacji tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zasadami Operatora Płatności. W celu przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości Operator Płatności może żądać od Użytkownika w szczególności: 
  1. przekazania danych potwierdzających tożsamość, np.: skanu dowodu osobistego, skanu paszportu, danych rejestrowych spółki i umów spółki, wyciągu z rachunku bankowego należącego do Użytkownika,
  2. wykonania przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego należącego do Użytkownika. 
 11. W przypadku nieprzekazania przez Użytkownika danych i informacji niezbędnych do zakończenia procesu weryfikacji tożsamości lub nie wykonania przelewu weryfikacyjnego, środki pieniężne z tytułu zapłaty za Produkt nie będą mogły zostać wypłacone Sprzedawcy przez Operatora Płatności.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest do korzystania z płatności za Produkty w ramach Transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem , regulaminem Operatora Płatności. Sprzedawca zobowiązany korzystać z takich płatności zgodnie z charakterem, w którym korzysta z Platformy Medby. 
 13. Użytkownik odpowiada wobec Operatora za swoje działania lub zaniechania skutkujące powstaniem po stronie Operatora zobowiązań finansowych wobec Operatora Płatności w wyniku niezgodnego z prawem, regulaminem Operatora Płatności oraz Regulaminem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika. 
 14. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Operatorowi wszelkie kwoty, jakie Operator będzie zobowiązany zapłacić Operatorowi Płatności z powodu działania lub zaniechania Użytkownika niezgodnego z przepisami lub Regulaminem, w tym w  przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Sprzedawcę z jego zobowiązań wobec Klienta.
 15. Dowodem zakupu będzie wystawiony przez Sprzedawcę odpowiedni dokument księgowy, w szczególności faktura VAT lub inny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dokument księgowy. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT na zamówione Produkty bez podpisu odbiorcy. Klient upoważnia także Sprzedawcę do przesłania faktury VAT w wiadomości e-mail, bez podpisu wystawcy, bądź bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF. 

IX. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ USUNIĘCIE KONTA 

 1. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Usługi i usunąć Konto. W odniesieniu do Klientów usunięcie Konta lub zaprzestanie korzystania z Usługi nie pozbawia roszczenia Spółki o zapłatę za pozostały okres obowiązywania Umowy. 
 2. W przypadku, gdy Umowa na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania lub została zawarta na czas nieoznaczony, odpowiednio Klientowi lub Użytkownikowi (Sprzedawcy) przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Klient, Użytkownik, Sprzedawca ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Klienta, Użytkownika, Sprzedawcę przyjmuje się dzień doręczenia Spółce oświadczenia o wypowiedzeniu, które może zostać doręczone także w formie dokumentowej.
 3. Operator uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub usunięcia Konta z ważnych powodów, po wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkownika, w szczególności w sytuacji gdy Użytkownik: 
  1. naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. pomimo uprzedniego wezwania Operatora do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia obowiązującego prawa, warunków zawartej umowy lub postanowień Regulaminu, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania lub zaniechania,
  3. podjął działania bezprawne w tym przesyłał lub publikował z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Medby treści naruszające przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię w tym pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  4. prowadził z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Medby sprzedaż lub zakup lub podejmował inne działania mające podobny skutek działań) co do Produktów zakazanych lub co do których nie uzyskał zgody właściwego organu do ich obrotu lub prowadził ich sprzedaży lub zakup bez spełnienia warunków wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także innych Produktów wyłączonych z obrotu ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a także Produktów pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też Produktów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  5. wprowadził osoby korzystające z Platformy Medby lub Operatora w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Produktu albo zatajenie istotnych informacji;
  6. działał w złej wierze, w szczególności poprzez nadużywanie funkcjonalności Platformy Medby;
  7. korzystał z Platformy Medby niezgodnie z jej przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi;
  8. wprowadził w błąd Użytkowników co do stanu, cech i elementów Produktu oraz innych warunków Transakcji;
  9. nie wywiązuje się z warunków Transakcji, w tym w szczególności uchyla się lub opóźnia w opłaceniu lub odbiorze złożonego Zamówienia;
  10. nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Operatora w Regulaminie – w tej sytuacji Konto zostanie usunięte po upływie okresu obowiązywania Umowy (Okresu członkowskiego);
  11. posiada więcej niż jedno Konto – w takiej sytuacji Operator zastrzega sobie możliwość usunięcia wszystkich Kont;
  12. w odniesieniu do Sprzedawców została rozwiązania lub wygasła Umowa o Współpracy;
  13. stwierdzenia działania na szkodę Operatora lub innych Użytkowników.
 4. Usunięcie Konta z przyczyn wskazanych w ust. 4 powyżej nie uprawnia Użytkownika do ubiegania się o zwrot dokonanych opłat z tytułu założenia Konta.
 5. Operator zastrzega sobie prawo (według swojego uznania) do czasowego zablokowania (zawieszenia) Użytkownikowi dostępu do Usługi z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub działania przez Użytkownika na szkodę Operatora lub innych Użytkowników.
 6. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zamiarze zablokowania (zawieszenia) dostępu do Usługi. Zablokowanie dostępu do Usługi może trwać przez okres usunięcia przyczyny będącej podstawą zablokowania, w szczególności do czasu zaniechania naruszeń przez Użytkownika i złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie, a także – w razie takiej konieczności – naprawy ich skutków.

X. REKLAMACJE

 1. W celu zapewnienia Użytkownikowi szybkiego i efektywnego kontaktu w związku z Usługą, Operator podaje następujące dane kontaktowe:
  1. adres do korespondencji pisemnej: Medby Sp. z o.o. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin;
  2. adres e-mail: biuro@medby.pl
 2. Operator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
  1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny;
  2. dokumentowej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
 3. Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych do korespondencji. W razie zmiany danych do korespondencji Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Operatora, przy czym do czasu otrzymania zawiadomienia o zmianie danych do korespondencji Użytkownika przez Operatora, doręczenie dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne. Skutek wynikający ze zdania drugiego nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.
 4. W przypadku, zastrzeżeń Użytkownika do Usług świadczonych przez Operatora może on złożyć reklamację, na adres wskazany w ust. 1 z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.medby.pl;
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu lub zdarzenia, dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Operatora odpowiedzi na reklamację dokonaną przez Użytkownika (jak imię i nazwisko, adres kontaktowy lub adres e-mail) oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. Operator rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera niezbędnych informacji do jej należytego rozpatrzenia Operatora może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. W takim przypadku termin 14 dni biegnie od dnia doręczenia Operatorowi uzupełnionej reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na adres e-mail składającego reklamację lub pisemnie na adres wskazany w reklamacji lub na inny adres wskazany przez składającego reklamację.
 8. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Operatora w ramach Reklamacji. 
 9. Każda osoba korzystająca z Platformy Medby dysponuje możliwością zgłoszenia Operatorowi treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. 
 10. Zgłaszający wraz ze zgłoszeniem powinien podać dane umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności numeru Oferty, a także wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 11. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator jest uprawniony:
  1. niezwłocznie zablokować daną treść, w tym Ofertę. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Platformy Medby;
  2. podjąć czynności wyjaśniające, w celu ustalenia istotnych okoliczności sprawy, w szczególności poprzez kontakt z zainteresowanymi stronami, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  3. w razie dokonania blokady danej treści poinformować, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, chyba że zgłoszenie naruszenia pochodzi z zawiadomienia właściwego organu publicznego, działającego na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.
 12. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy Medby, poprzez złożenie sprzeciwu Operatorowi w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o blokadzie treści.
 13. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa ust. 8 za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści Operator przyzna prawo Użytkownikowi do ponownej publikacji zablokowanej treści, w tym poprzez jej udostępnienie w postaci kopii roboczej Oferty.
 14. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa ust. 8 za bezzasadny lub niewniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o blokadzie treści, zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Platformy Medby.
 15. W celu uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w przypadkach określonych w ust. 8 Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji.

XI. SKARGI I POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. Stwierdzenia przez Użytkownika niewywiązywania się przez Operatora z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Platformy Medby i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika;
  3. podejmowanych przez Operatora środków w ramach Platformy Medby, które wpływają na sytuację Użytkownika;
  4. blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Użytkownika lub blokady Konta Użytkownika,
 2. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt X Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość zawnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Operatorem a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez Operatora usługami. w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi. 
 4. Operator wyraża gotowość podjęcia próby osiągnięcia porozumienia w zakresie sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Mediacja jest odpłatna, przy czym Operator ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie ust. 1 lit. a).
 5. Użytkownik zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator ma prawo odmowy udziału w mediacji.

XII. Ochrona danych osobowych zasady odpowiedzialności

 1. Operator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy i świadczeniem Usług. Odpowiedzialność Operatora za należytą jakość towarów i należyte wykonanie usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych, o ile mają takie zastosowanie.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Operator nie gwarantuje Użytkownikom jakiejkolwiek pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji na innych wyszukiwarkach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Użytkownicy zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub Oferty będą umieszczone na innych wyszukiwarkach internetowych.
 3. Operator zastrzega, iż korzystanie z Platformy Medby i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone na Platformie Medby dane, w tym informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem tej platformy Usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności, czy użyteczności.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i formę oraz zawartość danych, w tym materiałów i informacji przekazanych do Operatora lub bezpośrednio wprowadzonych na Platformie Medby, w tym za pośrednictwem udostępnionych mu Usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Platformie Medby, w szczególności za ich aktualność, kompletność, prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktycznym lub obowiązującymi przepisami prawa, a także za ich przydatność dla Użytkowników.
 5. Operator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych przez Użytkowników Produktów oraz za należytą jakość towarów i usług świadczonych przez podmioty trzecie w tym za dostawę lub warunki przechowywania Produktów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, w tym z ewentualnym wykorzystaniem danych uzyskanych za pośrednictwem Platformy Medby, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Operator nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez dane w tym materiały oraz informacje umieszczone przez innych Użytkowników w Usłudze (Platformie Medby). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji danych (materiałów lub informacji) zamieszczanych przez Użytkowników w Usłudze (Platformie Medby), ani podstaw do dysponowania nimi przez Użytkowników.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, a w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług lub korzystanie z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za działania lub zaniechania innych Użytkowników, w tym Użytkowników końcowych, w szczególności za sposób wykorzystania danych udostępnianych w Usłudze (Platformie Medby) na wniosek Użytkownika.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, będącej wynikiem zdarzenia niezależnego od Operatora, w szczególności jeżeli w wyniku takiego zdarzenia nastąpiło nieprawidłowe działanie poszczególnych Usług.
 10. W przypadku otrzymania przez Operatora zawiadomienia od właściwego organu władzy publicznej lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub uniemożliwienia dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości Operator nie gwarantuje, że Usługa będzie działała w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, jak również nie udziela jakichkolwiek gwarancji związanych z funkcjonalnością lub użytecznością Usługi. W celu uniknięcia wątpliwości Operator nie udziela żadnej gwarancji lub rękojmi prawidłowego działania Usługi (Platformy Medby) w całości albo w części.
 12. Odpowiedzialność Operatora ogranicza się do szkód rzeczywistych i nie obejmuje odpowiedzialności za utracone korzyści.
 13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Operatora, w tym w związku z działaniem czynników zewnętrznych, jak również za szkody powstałe w wyniku działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania (w tym Środowiska cyfrowego) Użytkownika lub osób trzecich.
 14. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa lub za szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechaniami, w tym za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej informacji poufnej oraz wszelkie roszczenia kierowane przez takie osoby trzecie w związku z zamieszczeniem na wniosek Użytkownika Danych na Koncie lub Ofercie i ich publikacją na Platformie Medby.
 15. W stosunku do osób innych niż Konsumenci, Operator odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Operatora i wyłączona jest odpowiedzialność Operatora za utracone korzyści.
 16. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Operatora stosuje się w zakresie w jakim są one dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES   

Szczegółowe informacje odnoście Polityki Prywatności i plików Cookies znajdują się w załączniku nr 1 i 2 do nieniejszego Regulaminu.

XIV. REGULAMIN

 1. Operator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadku:
  1. zmian redakcyjnych;
  2. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub świadczenie Usług;
  3. nałożenia na Operatora lub Użytkowników przez właściwe organy państwowe obowiązków, obligujących do wprowadzenia stosownych zmian;
  4. poprawy ochrony prywatności Użytkowników;
  5. zmiany w polityce prywatności;
  6. zapobiegania nadużyciom;
  7. usprawnienia działania (Usługi) Platformy Medby lub obsługi Użytkowników;
  8. zasadności zmian ze względów bezpieczeństwa;
  9. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;
  10. zaistnienia zmian w zakresie świadczonych Usług, w tym wprowadzanie nowych;
  11. wprowadzenia nowych lub ograniczenia istniejących kategorii Użytkowników uprawnionych do korzystania z całości lub części Usług (Platformy Medby), w tym rozszerzenia lub ograniczenia funkcjonalności Usług (Platformy Medby) dla poszczególnych Użytkowników;
  12. wprowadzenia lub zmian zasad publikacji reklam Medby lub innych podmiotów, w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Platformy Medby;
  13. zmiany lub wprowadzenia cennika za Usługi, przy czym wprowadzenie cennika wymaga uzyskania przez Operatora zgody Użytkownika, którego dotyczą.
 2. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora jednak, nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, które może nastąpić w szczególności poprzez jego publikację na stronie www.medby.pl oraz przesłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika. W przypadku niepodania przez Użytkownika adresu e-mail, informacja o zmianie regulaminu wysyłana jest smsem na nr telefonu podany przez Użytkownika lub pisemnie na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika, lub publikowana na stronie Operatora.
 3. Operator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,
  2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Usług, Użytkowników przed oszustwami, Złośliwym oprogramowaniem, Spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 4. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Operatorem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Operatora. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Operatorem, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.
 5. Postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmiany sposobu świadczenia usług przez Operatora w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług w ramach Usług (Platformy Medby ) z ważnych przyczyn, w tym w przypadku zakończenia działalności Medby albo zakończenia prowadzenia przez Medby działalności w zakresie Usług (prowadzenia Platformy Medby). 
 7. Powiadomienie o zakończeniu świadczenia Usług wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowanym zakończeniem świadczenia Usług i jest równoznaczne z wypowiedzeniem zawartych umów związanych z Usługami bez obowiązku ponoszenia w tym zakresie dodatkowych kosztów Operatora. W takim przypadku pobrane opłaty za świadczenie Usług zostaną zwrócone Użytkownikom proporcjonalnie do czasu jaki został niewykorzystany przez Użytkownika wskutek zakończenia świadczenia Usług przez Operatora.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, dotyczące Operatora, w tym związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Platformy Medby będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Operatora.
 9. Zmiany w Regulaminie nie wpływają na Transakcje, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmian, wobec czego Zamówienia powinny być realizowane na dotychczasowych zasadach.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sporów wynikających z korzystania z Platformy Medby lub świadczenia Usług, właściwym sądem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa. 

XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają praw Konsumenta określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm) [dalej jako „Ustawa”].
 2. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 3. Operator nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określoną w ust. 2, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową treści lub usługi miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 5. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3 Ustawy, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 6. Domniemania określone w ust. 2 i ust. 4 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. Środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest Kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Operator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Operator, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 7. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Operator może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Operator.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Operatora uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 10. Operator doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Operator.
 11. Jeżeli treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku świadczeń odpłatnych) albo odstąpieniu od umowy, jeżeli:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, które Operator musiałoby ponieść stosownie do ust. 8 i ust. 9;
  2. Operator nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 10; 
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 7 – 10;
  5. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena (w przypadku świadczeń odpłatnych) musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 14. Po odstąpieniu od umowy Operator nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Operatora, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 15. Operator udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 14 pkt a) – c).
 16. Operator może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Operatora.
 17. Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 18. Operator jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 19. Operator ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 20. Operator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Operator może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Operator nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 22. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 21 nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
 23. Operator ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 21 
 24. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 21 , istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem (na trwałym nośniku) o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 25 oraz ust. 26.
 25. W przypadku, o którym mowa w ust. 24, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 21 lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepisy ust. 14 – 20 powyżej stosuje się odpowiednio.
 26. Przepisu ust. 25 wyżej nie stosuje się, jeżeli Operator zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.
 27. Konsument ma prawo odstąpienia od zawartej z OPERATOR umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy na adres wskazany w pkt XII ust. 1 mailowo pod adresem biuro@medby.pl.
 28. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 29. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w związku z zawartą umową.
 30. Konsumentów nie wiążą postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umieszczonych w Rejestrze jako postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 31. Operator informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 32. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 33. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 34. Postanowienia wskazane w niniejszym punkcie stosuje się wyłącznie do Konsumentów oraz w zakresie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa także do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.